January 18, 2022

MULTIPLE POSTIONS IN POLAND AND EASTERN EUROPEAN REGION/WIELE STANOWISK W POLSCE I W REGIONIE EUROPY WSCHODNIEJ

We have multiple vacancies in each of the following roles, for Poland and Eastern European region, such as:

• Survey Party Chiefs
• Surveyors – online and offline
• Senior Surveyors
• Reports Coordinators
• Data Processors
• Survey Technicians
• Observation R(T)OV and Scanfish Pilots
• Work Class ROV Supervisors
• Work Class ROV Sub Engineers
• Work Class ROV Pilots
• OCMs / OIMs – for Cable, IRM and Diving projects

Work region is Baltic’s and European offshore.

The work location is hybrid. Offices are based in Poland – Gdynia and Władysławowo, the Netherlands, UK and of course main work location will be onboard offshore.

We are looking for colleagues who work independently, organized and accurately and who can grow with our company.

Mamy wiele wakatów w każdym z następujących typów stanowisk, w Polsce i regionie Europy Wschodniej, takich jak:

• Survey Party Chiefs
• Surveyors – online and offline
• Senior Surveyors
• Reports Coordinators
• Data Processors
• Survey Technicians
• Observation R(T)OV and Scanfish Pilots
• Work Class ROV Supervisors
• Work Class ROV Sub Engineers
• Work Class ROV Pilots
• OCMs / OIMs – for Cable, IRM and Diving projects

Rejonem pracy jest bałtycki i europejski offshore.

Miejsce pracy jest hybrydowe. Biura znajdują się w Polsce – Gdynia i Władysławowo, Holandia, Wielka Brytania, a głównym miejscem pracy będzie oczywiście offshore.

Poszukujemy współpracowników, którzy pracują samodzielnie, zorganizowani i dokładnie oraz którzy mogą rozwijać się wraz z naszą firmą.

 

Main objective

• Offshore Survey. Geophysical and Geotechnical.
• MBES, SSS, SBP&MAGNETOMETER.
• Cables, UXOs, IRM.
• Diving, Inspection, Cable and Construction

 

Requirements

• English is the international language of the company.
• Valid medical and GWO or BOSIET is required.
• EU passport is preferred.

• Angielski jest językiem międzynarodowym firmy.
• wymaga ważnego medycznego i GWO lub BOSIT.
• Preferowany jest paszport UE.

 

Contact

About N-Sea
N-Sea is an integrated subsea service provider in Survey and IRM (Inspection Repair and Maintenance). We deliver effective and cost-efficient solutions for subsea infrastructures and assets that meet the needs of the international oil, gas- and renewable industry. Delivering subsea: from inspections and pre-installation surveys through to construction support and maintenance management to decommissioning, working in challenging conditions without compromising on safety.

Do you want to be part of our team?
Please send your application including your CV to info@n-sea.pl to the attention of N-Sea Survey Lead. For more information about the position, you can contact info@n-sea.pl

O N-Sea
N-Sea jest zintegrowanym dostawcą usług podmorskich w zakresie przeglądów i IRM (Inspekcja Naprawa i Konserwacja). Dostarczamy efektywne i opłacalne rozwiązania dla podmorskich infrastruktur i aktywów, które spełniają potrzeby międzynarodowego przemysłu naftowego, gazowego i odnawialnego. Dostarczanie podwodne: od inspekcji i przeglądów przedinstalacyjnych, poprzez wsparcie budowy i zarządzanie konserwacją, po likwidację, pracę w trudnych warunkach bez uszczerbku dla bezpieczeństwa.

Chcesz być częścią naszego zespołu?
Prosimy o przesłanie aplikacji wraz z CV do info@n-sea.pl do kierownika badania N-Sea. Więcej informacji na temat stanowiska można uzyskać pod adresem info@n-sea.pl

Cookies

We use cookies to give you the best experience. By using our website you automatically agree to this. Do you want more information? Click here.